ചാലക്കുടി ലോകസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നടക്കുന്ന ജനപക്ഷ ഇടപെടലുകൾ ഈ ലക്കം മലയാളം വാരിക കവർ സ്റ്റോറിയായി നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു അംഗീകാരമാണ്. വായിക്കുമല്ലോ.